دیارغبارآلود

دیارغبارآلود

هواسنگین...

تیره وتار

رنگ آسمان

نفس ها

شده غبارآلود

سرفه های گسترده

تامرزکبود

دراین سوی شهر

کارون رودی ست...

نمی دانم میرود

به بیراهه

یاکه غنیمت جنگ سیاسی ست

شش های شهر

سونامی گردوغبار

ملبس شده آسمان

به تن پوش کویر

سقف آسمان

گاه گلی کوتاه

اما نه بسان

آسمان اخوان

نه فریبت ندهد...

این تراژدی هست پیوند

خاک وآسمان

می گذرد،خرامان ،خرامان

قالیچه هایی با تارو پود

پانصد رج گردوغبار

ازدیاری که داشت

روزگاری شناسنامه

مردان جنگی علم الهدی،دقایقی

هاشمی،بقایی...

یا که نخل های بی سر

عهد مردانش

مهروموم به خون

پلاک ها بی تن

تن های بی نشون

درگوشه کنار

این مرز وبوم

حوالی همین اروند

می دهندهنوز پیام...

باوضو واردشوید

تریبونی پیام داد

باران دکمه ای نیست

که بفشارم برایتان!!!

مردی ازدیارغبارآلود

نقشی زد برپلاک

هوای تازه همان اروند

/ 0 نظر / 57 بازدید