آزادی

به زیر سم اسبان وحشی ستبر دشت آزاد

آنگاه که یال بلند فخر می فروشد

در دستان بی قرار باد

وشیحهء آزادی می نوازد

گوش سکوت تنهایی دشت را

ودر آن هنگام چشم طبیعت که هست بیقرار

لحظه های باکره

می خندد در چشمان بیقرار دخترک کولی

می شود آبستن غرور آزاد ی

آنگاه که دشت دل می دهد به چشمان دخترک

لحظه ای که می نگرد به یال بلند آشفته

وآرزو می کند....

ای کاش بود گیسوی او یال بلند       

/ 1 نظر / 26 بازدید
حسین

سلام بهار نمادی از تازه شدن جان هاست . نمادی از امید روییدن سرسبزی ها از دل سرمایی استخوان سوز . به استقبال لطافت بهار برویم ..... رونق عهد شبابست دگر بستان را میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را سال نو مبارک[گل]