خوب، بد،زشت

خوب، بد، زشت

فردا دوئل جنجال برانگیز بین این تازه وارد ، با مرد قدیمی که یکسال تمام در دهکدهء ما زندگی میکند آغاز میشود.

مثل فیلم های وسترن  یا فیلم های لوطی قدیمی خودمان که باید یکی از این دو نفر با مرگ خودش جایش را به این تازه وارد بدهد.

با این تفاوت که در این مرگ کسی برای از بین رفتن ،دیگری اندو هگین نیست  و بلعکس همه احساس خوشبختی وسرور دارند.

چون زندگی باید ادامه پیدا کند.

 اما این فیلم همیشه کسی که در آن باید از بین برود همان مرد قدیمیست که نقش اصلی فیلم را تا اینجا بازی کرده.

وما کلی از اون خاطره داریم.

خاطره های خوب ،بد، زشت

خاطره هایی که یا خودمان به وجود آورندهء آن هستیم، ویا سرنوشت.

و ما هم به رسم نیاکان خود برای این تازه وارد هفت سین را می گسترانیم وبا اون هم قسم می شویم...

که در این سال جدید، تمامی کینه های خودمان را فراموش کنیم، وبدون دروغ  و ریا با یکدیگر زندگی کنیم.

 وبرای تمامی انسانها بهترین آروزها را  ازایزد مناء خواهان باشیم.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید