پرنده ء خوشبختی(شعر)

  پرنده آبی

ای کاش پرنده خوشبختی از آسمان

قصهء مامی گذشت

وبه یاد میآورد

که.......

رویای با تو بودن تنها نغمه ای ست

که روح خسته ام می جوید او را

کدامین گناه خدای قصهء مرا بخشم آورد

کدامین ارابهء آسمانی سرنوشت مرا

چنین شتابان می برد به دیار

سرد....

مصلوب جدایی

من اما

آخرین آتشکدهء عشق را با

خون قلب خویش بیدار نگه می دارم

تا آمدن ققنوس

برای تولدی دوباره

درلحظهء آخر

/ 0 نظر / 13 بازدید