آرزوی جهانی

آرزوی جهانی

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی واگر هستی،

 کسی هم به  تو عشق بورزد واگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد

 آرزومی کنم که ینگونه پیش نیاید اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور

از نا امیدی زندگی کنی.

برایت همچنان آرزو مندم دوستانی داشته باشی،  از جمله دوستان بد

 

وناپایدار. برخی نا دوست وبرخی هم دوستدار که دستکم یکی در

میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد.

وچون زندگی بدین گونه است، برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته

 باشی نه کم ونه زیاد.

درست به اندازه تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،که دستکم

 یکی از آنها اعتراضش به حق باشد، تا که زیاده به خودت مغرور نشوی

 ونیز آرزومندم مفید فایده باشی نه خیلی غیر ضروری تا در لحظات

سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است همین مفید بودن کافی

باشد تا تو را سرپا نگه دارد.

همجنین برایت آرزو می نمایم صبور باشی نه با کسانی که اشتباهات

 

 کوچک می کنند چون این کار ساده ای است بلکه با کسانی که

 اشتباهات بزرگ وجبران نا پذیرمی کنند وبا صبوری ات برای دیگران

 نمونه شوی.

و امیدوارم اگر جوان هستی خیلی زود رسیده نشوی واگر رسیده ای

 

 به جوان نمائی اصرار نورزی واگر پیری تسلیم نا امیدی نشوی چرا که

 هر سنی خوشی و ناخوشی

 خودش را دارد ولازم است بگذاریم در ما جریان یا بند

امید وارم سگی رانوازش کنی، به کبوتری دانه بدهی، وبه آواز یک پرنده

 

 گوش کنی وقتی که آوای سحر گاهیش را سر می دهد چرا که به

 

 رایگان  از این طریق احساس زیبائی خواهی یافت امیدوارم که دانه ای

 هم برخاک بفشانی وبا روئیدنش همراه شوی تا دریابی در یک

درخت چقدر زندگی وجود دارد. همجنین آرزو می نمایم که پول داشته

باشی زیرا در عمل به آن نیاز داری وهمچنین سالی یک بار پولت را

 جلوی رویت بگذاری فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان ارباب دیگری

 است!

ودر پایان  اگر مردباشی، آرزومندم زن خوبی داشته باشی، واگر زنی

شوهر خوبی داشته باشی که اگر فردا خسته شدید یا پس فردا

 شادمان باز هم از عشق حرف برانید وزندگی را از نو آغاز کنید

اگر همه اینها را که گفتم فراهم شد دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم

 به جز اینکه بگویم "خدا نگهدارت باشد در همه حال"

ویکتور هو گوست

 

/ 0 نظر / 34 بازدید