سلام بر تخت جمشید

سلام بر تخت جمشید

سلام برستون هایت

که هنوز هم نوازش می کنند

گونه های خدایان مغرور آسمان سرنوشتت را

سلام بر تخت جمشید

سلام بر فرمان کبیر کتیبه ات، ای کوروش

قسم بر اهورا...

که نه خواب خاک ، نه سردی آب

آتشکدهء عشقت را نتوان کرد خاموش

سلام بر تخت جمشید

سلام بر خواب خشم آتش دیرینهء تاریخ ات

تو بخواب

با صدای تیشهء محزون هنر دستان پیر صخره تراش

ای غرور تاریخ من

با اشک آرش که از زاگرس بر تو جاریست می سازم وضوء

که روزی نماز نیایشم را با موعد زمان بر خاک تو خواهم خواند

/ 1 نظر / 16 بازدید