فا صله....

چه باید کرد؟

 

 

چیست سر انجام این احوال

 

 

سنجیدم ، با کو هها فاصله ی خود تا ابرها را

 

 

و با ابرها فاصله ی خود تا آسمان را

 

 

و با آسمان فاصله ی خود تا خورشید را

 

 

ولی نمی د انم .....

 

 

چند پنچره با تو دارم فاصله

/ 1 نظر / 15 بازدید