پنجره

دل تنگم از این ثانیه ها

ازگردش دیوانه وار ثانیه ها

بگوپنچره...

کجاست آسمان آبی من

همان پیوند ناب زمین و آسمان

چه شد پرواز ناب چلچله ها

تنها سهم من از بی قراریها

جهان شده طرحی از سیاه قلم

لبریزاز گریز و سایه ها

من آب می دهم در ذهنم

یادی از باغچه ی گلها

می کشم بربوم تصویری

شاید باشدازگذشته ها

دوخیابان پایین تر یا بالاتر

میگذارم به حراج

تابلوی آب رنگ خاطره ها

می فروشم به مرده، قدمها

آنگاه که گام برمی دارند

بی تفاوت...

در فضایی از مرگ پر پژواک لحظه ها

/ 1 نظر / 56 بازدید